ગૌમાતા મૃત્યુ પામે છે આવતા સમય મા ત્યા શુ થશે ??

ઉ,ગુજરાત ડીસા પાસે નાણી ગામ આવેલુ છે એરફોસ ની જમીન ઉપર ૧૫૦૦ ગૌવંશ રહે છે ખરેખર વાત કરતા બોવ દુઃખ

Read more